IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki

Wartość majątku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika na dzień 31 grudnia 2022 roku:

Sprawozdanie finansowe za rok 2022:

Wartość majątku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika na dzień 31 grudnia 2021 roku:

Sprawozdanie finansowe za rok 2021:

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 f ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) podmioty wykonujące zadania publiczne zobowiązane są do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o stanie majątku, którym dysponują. 

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im.Mikołaja Kopernika w Rybniku  przekazuje informację o stanie majątku na dzień 31 grudnia 2019 roku - załącznik.

2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.)    o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki" 

Na podstawie §34 pkt10 ww. rozporządzenia dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku informuje, że na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Rybniku zostało udostępnione sprawozdania finansowe za 2019 rok naszej placówki.

 Sprawozdania finansowe za 2020 rok:

Wartość majątku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika na dzień 31 grudnia 2020 roku,– zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2f ustawy o dostępie do informacji publicznej  znajduje się w załączniku poniżej:

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku dysponuje mieniem, do którego zalicza się:

  • Budynek,

  • boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią.

  • obejście przy ul.1 Maja 91a

 Budynek wyposażony jest w:

- bibliotekę,

- trzy pracownie językowe wyposażone w najnowszej generacji Chrombooki z systemem operacyjnym Google,

- pracownię chemiczną,

- pracownię biologiczną,

- 9 sal lekcyjnych,

- pracownię informatyczną,

- obiekty sportowe: sala gimnastyczna, siłownia,

- gabinety: dyrektora, zastępcy dyrektora, pedagoga, pielęgniarki szkolnej,

- sekretariat,

- pokój nauczycielski,

- gabinet higienistki szkolnej,

- sklepik szkolny.